ПОЛОЖЕННЯ  ПРО  БАТЬКІВСЬКИЙ   КОМІТЕТ

 

ДОШКІЛЬНОГО  НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ

 

1. Мета, завдання, основні принципи діяльності

 

 1.1. Метою діяльності комітету є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань дошкільного закладу.

 

 1.2. Основними завданнями діяльності комітету є сприяння створенню умов для:

 

* формування та розвитку особистості дитини та її громадської позиції;

 

* виховання дітей шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;

 

* формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;

 

* захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я  дітей;

 

* всебічного зміцнення зв’язків між родинами, дошкільним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

 

* організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

 

* вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази  дошкільного  закладу  та його благоустрою.

 Основними принципами діяльності комітету є:

 

* законність;

* гласність;

* колегіальність;

* толерантність;

* виборність;

* організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;

* підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, групів (групи).

 

2. Організація  і  зміст  роботи  батьківського  комітету

 

 2.1. Батьківський комітет обирається протягом вересня місяця на загальних зборах батьків дошкільного закладу більшістю голосів терміном на один рік.

 

2.2. Кількість членів батьківського комітету входять: представники від батьків кожної групи дітей, якого рекомендують групові батьківські збори, завідувач дошкільним закладом, лікар, представник шефських організацій.

 

2.3. Зі складу батьківського комітету обирається голова і секретар.

 

2.4. Кожен член батьківського комітету має певні обов’язки , виконує їх за допомогою активу. Склад комісії і зміст їх роботи визначаються батьківським комітетом залежно від умов роботи дошкільного закладу. Кожен член батьківського комітету може вносити на розгляд  комітету питання, зв’язані з поліпшенням роботи дошкільного закладу.

 

2.5. Батьківській комітет за допомогою комісій, створених з активу, допомагає  дошкільному закладу:

 

* в організації заходів педагогічної пропаганди серед батьків, загальних і групових батьківських конференцій по обміну досвідом сімейного і громадського виховання, доповідей і лекцій для батьків, батьківських лекторіїв, папок-пересувок для батьків, випуску стінних газет, відкритих днів для батьків;

 

* в налагодженні зв’язку дошкільного закладу з сім’ями вихованців;

 

* в організації чергувань батьків у дошкільному закладі;

 

* в створенні умов для оздоровлення дітей;

 

* контролювати організацію харчування дітей;

 

* в зміцненні господарчого стану закладу – ремонті приміщення, обладнання, господарчого інвентарю, в благоустрої та озелененні ділянок, виготовлення різних посібників, іграшок;

 

* організації дитячих свят, екскурсії та інших видовищ.

 

2.6. Батьківський комітет планує свою роботу у відповідності з планом роботи дошкільного закладу на рік і, виходячи з річного плану, складає робочі плани на квартал.

 

2.7. Рішення батьківського комітету можуть прийматися простим  голосуванням при наявності 2/3 його членів.

 

2.8. Рішення батьківського комітету погоджуються із завідувачем дошкільного закладу.

 

2.9. Батьківський комітет підзвітний батьківським зборам, перед якими він звітує 2 рази   на рік. За вимогою батьків можуть проводитися позачергові звіти батьківського комітету.

 

2.10. Члени батьківського комітету, які не беруть участі  в його роботі, можуть бути відкликані батьківськими зборами до закінчення строку повноважень, а на їх місце обираються інші.

 

2.11. Плани і облік роботи батьківського комітету, протоколи засідань та інша документація зберігаються в справах дошкільного закладу і передаються за актом при здачі справ новообраному комітетові.

 

 3. Права  батьківського  комітету

 

3.1. Батьківський комітет керується в своїй роботі „Положенням про батьківський комітет дошкільного навчального закладу”.

 

3.2. Батьківський комітет має право:

 

* виносити завідувачу пропозиції з усіх питань поліпшення виховної роботи , медичного обслуговування, організаційно-господарської роботи дошкільного закладу. Завідувач дошкільним закладом розглядає пропозиції батьківського комітету і доводить до його відома про прийняті  ним рішення;

 

* систематично контролювати якість харчування дітей;

 

* заслуховувати повідомлення окремих батьків про сімейне виховання, популяризувати кращий досвід різними засобами;

 

* у випадках невиконання батьками своїх обов’язків по вихованню дітей вживати заходи по створенню нормальних умов життя дітей в сім’ї, в окремих випадках повідомляти по місцю роботи батьків та інші відповідні організації для громадського впливу;

 

* бути присутніми за запрошеннями на педагогічних, виробничих нарадах, на районних і міських конференціях по дошкільному вихованню.